MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

På Søndre Skole og Mariagerfjord 10-klassecenter ønsker vi at give vores elever den bedst mulige ballast såvel fagligt, personligt som socialt i forhold til uddannelse og i forhold til deres ungdoms- og voksenliv generelt.

Som grundlag i dette arbejde har vi følgende overordnede værdier:

Faglighed:

Vi lægger vægt på en faglighed, der tager udgangspunkt i eleverne, og som bidrager til deres faglige, sociale og personlige udvikling samt til deres almene dannelse.

Trivsel:

Vi lægger vægt på en skolehverdag, der er præget af tryghed, tillid og respekt, så der er trivsel for alle på skolen. Trivsel er nødvendigt for et positivt læringsmiljø, hvor den enkelte kan udvikle sig selv både fagligt og personligt.

Fællesskab:

Vi lægger vægt på et godt fællesskab, da dette er forudsætningen for trivsel og læring. Et godt fællesskab er kendetegnet ved ansvarlighed, anerkendelse, åbenhed, fleksibilitet, tolerance og gensidig respekt fra alle på skolen.

Demokrati:

Vi lægger vægt på, eleverne oplever, at det er værdifuldt at deltage aktivt og ansvarligt i det samfund, som omgiver dem. Det er vigtigt, eleverne bliver i stand til at tage hånd om deres eget liv i et demokratisk fællesskab, både lokalt, nationalt og globalt.

Samarbejde:

Vi lægger vægt på et forpligtende samarbejde mellem skole og hjem, da dette er essentielt for elevernes læring og trivsel. Dette baseres på en regelmæssig, gensidig og åben dialog.
Vi lægger vægt på et åbent og tillidsfuldt samarbejde på alle niveauer i skolen, da det er vigtigt at udnytte hinandens styrkesider, og fordi samarbejde er en grundlæggende præmis i alle fællesskaber, vi er en del af.

Afdelingernes kendetegn

Mariagerfjord 10. klassecenter

Mariagerfjord 10. klassecenter skal betragtes som begyndelsen på ungdomsuddannelserne, og ikke som afslutningen på folkeskolen.
Målsætningen på Mariagerfjord 10. klassecenter er med udgangspunkt i den enkelte unges forudsætninger, at gøre ham/hende klar til ungdoms- og erhvervsuddannelserne.
Mariagerfjord 10. klassecenter holder til i Mariagerfjord kommunes ungdomsuddannelsesområde.
Succeskriterier for Mariagerfjord 10. klassecenter er, at de unge, i den periode de er elever på Mariagerfjord 10. klassecenter, rykker sig fagligt, socialt og får udvidet deres indsigt i uddannelses- og job muligheder, og at de derigennem får afklaret deres uddannelsesvalg.
Målet er, at alle unge på Mariagerfjord 10. klassecenter forlader skolen med lys i øjnene, så de har mod på og lyst til at give sig i kast med livet og med uddannelse.

Sproghuset

Sproghuset er et undervisningstilbud til sent ankomne unge.
Sent ankomne er de elever, der ikke taler dansk og ankommer til Mariagerfjord Kommune som 14-årige eller senere, og som pga. deres alder er særligt udfordrede i forhold til at nå at lære dansk i et omfang, hvor de kan deltage på ungdomsuddannelserne.
I Sproghuset tilbydes den unge undervisning i dansk, matematik, engelsk og samfundsfag.
Undervisningen skal lede hen mod folkeskolens afgangsprøve i netop disse fag. En stor del af undervisningen består af brobygningsforløb og praktik, så de unge prøver at være i et rigtigt arbejde på en rigtig arbejdsplads.
Undervisningstilbuddet i Sproghuset kan variere mellem 1-3 år afhængig af den unges forudsætninger.
Hovedformålet med undervisningstilbuddet i Sproghuset er at gøre den unge klar til ungdoms- og erhvervsuddannelserne og i et miljø, hvor læring og trivsel er i centrum. Sproghuset holder til i Mariagerfjord kommunes ungdomsuddannelsesområde sammen med 10. klassecentret.

Søndre Skole

Søndre Skole er en overbygningsskole for 7.- 9. klasse. Den ligger midt i Hobro tæt på havn, bibliotek og kulturelle tilbud og som en del af byens ungdomsområde med ungdomsskole, klub og kulturskole. Som overbygningsskole har vi et mangfoldigt og rummeligt ungdomsmiljø. Vi ser forskellighed som en styrke og lægger vægt på accept og tolerance.
På skolen har vi en stærk faglig profil i et inspirerende undervisningsmiljø, hvor vi bl.a. har faglokaler i alle fag fra 8. klasse. Vi vægter læring højt som et grundlag for elevernes faglige og menneskelige udvikling og som ballast i forhold til deres videre uddannelsesforløb.
Som en del af den faglige profil har vi fire områder inden for vores valgfag: Musik, sprog, science og sport. I forbindelse med vores fodboldlinje har vi et tæt samarbejde med HIK, og vi samarbejder også med kulturskolen og ungdomsskolen om flere valgfag.
På skolen lægger vi stor vægt på trivsel, da det er grundlæggende for læring og udvikling. Eleverne skal have lyst til at komme i skole og til at lære, og de skal gå glade hjem efter en dejlig dag med kammerater og lærere og med gode timer.

Derfor er skolens motto:
”Gå glad i skole. Gå glad hjem.”

Godkendt af skolebestyrelsen 6. november 2017