MENU
Aula_close Layer 1

Sorg- og kriseplan

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

 

Nogle ord om emnet:

• Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage hånd om situationen.

• Det værste du kan gøre er ingenting at gøre.

• Det bedste er, at den lærer, der har mest kontakt med eleven, påtager sig opgaven.

• Det næstbedste er, hvis læreren giver opgaven videre til en som føler sig rustet til at påtage sig den.

• Åbenhed omkring det skete er den bedste støtte.

• Husk, at efter begravelsen er sorgen stadig lige nærværende.

Som menneske kan man føle sig utilstrækkelig ved mødet med børn eller voksne, som har oplevet et alvorligt tab. Man vil sikkert også selv være berørt af det skete, - og med god grund. Man kan ikke ændre det skete eller erstatte den mistede.

Som lærer er det vigtigt at du hele tiden er opmærksom på eleven og viser, at du er parat til en snak, hvis eleven udtrykker behov for det.

Husk: Man kan ikke gøre personen ked af det, det er personen i forvejen.

Elevens sorg skal respekteres, og ud fra dit kendskab til eleven og efter samråd med hjemmet, vurderes tidsperspektivet og omfanget af eventuelle særlige hensyn, der skal tages. Det er vigtigt, at du som voksen tør tage initiativet i forhold til eleven. Som klasse/kontaktlærer, er du ”isbryderen” ,

for eleven vil gerne selv tale om det skete.

Et typisk symptom på, at eleven har brug for dig som voksen er, når du bemærker, at eleven isolerer sig – trækker sig ind i sig selv.

Traumatiske hændelser er forskellige og påvirker forskelligt. Derfor findes der ingen færdige anvisninger. Men der lægges op til, at alle medarbejdere bliver i stand til at hjælpe med situationsfornemmelse og med handlekraft

 

Dødsfald (elev)

Lige efter dødsfald.

1. Skolelederen underretter den pågældende elevs kontaktlærer/klasselærer og det øvrige personale.

2. Samtlige elever samles og underrettes af skolelederen. Hvis skolelederen ikke er tilstede, samles eleverne af stedfortræderen for skolelederen. Husk at gøre opmærksom på, at eleverne ikke må begynde at sende beskeden videre via mobiltelefon.

3. Sideløbende med dette sørger skolens kontor for at formulere et brev, hvor samtlige forældre informeres. Brevet får eleverne med hjem samme dag. De elever, der ikke er i skole, får brevet tilsendt.

4. Til den fælles samling kan en elevplads (hvis eleverne har faste pladser, der hvor eleven plejer at sidde) markeres på en speciel måde med f.eks. blomster eller lys.

5. Efter den fælles samling går alle ud til flagstangen, hvor flaget hejses på halv stang.

6. Eleverne samles derefter i kontaktgrupper/klasser med kontaktlæreren/klasselæreren Kontaktgruppen/Klassen.

• Kontaktlæreren/klasselæreren tager imod eleverne efter den fælles samling, så eleverne ikke sidder alene, inden de får talt om det skete.

• Man taler meget grundigt om det skete. Rygterne skal manes i jorden.

• Man snakker med eleverne om den døde elev. Eleverne skal have lov til at fortælle alt, både positive og negative oplevelser. Det er en god ide at lade eleverne lave et materiale om den afdøde til forældrene. Det kan være breve, tegninger, digte osv.

• Der skal være mulighed for at lave aktiviteter, der ikke har med døden at gøre.

• Tal åbent om det, der er sket. Lad eleverne tale om det, som de tænker og føler.

• Dagen skal afsluttes, så der ikke er elever, der skal hjem til et tomt hus, hvis de er utrygge. Lad evt. eleverne aftale at følges ad hjem.

Samtlige medarbejdere samles på lærerværelset til kort teammøde om situationen.

Klasselæreren/kontaktlæreren kontakter hjemmet for at tale om et eventuelt besøg.

Det vurderes om/hvornår en mindehøjtidelighed for hele skolen skal afholdes. Elevens forældre skal have tilbud, om at deltage.

 

Om begravelsen

1. Klasselæreren/kontaktlæreren og skolelederen spørger de pårørende, om de ønsker, at elevens skole-kammerater deltager i begravelsen.

2. (Forudsætter positivt svar i punkt 1)

Når dagen for begravelsen er fastsat, får eleverne en kortfattet meddelelse med hjem om evt. deltagelse i begravelsen.

3. Det vil være godt, at så mange som muligt deltager i begravelsen, da det kan have stor betydning for bearbejdningen af sorgen i den nærmeste fremtid. 

NB! Frivillighed ikke pres.

4. Tal indgående med eleverne om, hvad der skal ske ved begravelsen. Inviter evt. præsten på besøg i på skolen.

5. På begravelsesdagen hejses flaget på halv stang.(Også selv om der er en fridag – husk at aftale, hvem der gør det). Skolen sender blomster til begravelsen. Der afholdes mindehøjtidelighed for hele skolen, hvis dette ikke er gjort på selve dødsdagen.

6. Tiden efter er central for klassen/kontaktgruppen, for forældrene til eleven m.fl.

Tag derfor stilling til, hvad der skal ske.

 

Ulykke eller dødsfald i skoletiden

1. Der tilkaldes ambulance, og der ydes nødvendig førstehjælp.

2. Det forsøges at holde/få øvrige elever væk fra ulykkesstedet. Bed eleverne om at slukke for mobiltelefoner og lad dem ikke sende beskeder ad denne vej.

3. Skoleleder underrettes, så beredskab kan iværksættes. Herunder voksenhjælp til de øvrige elever på stedet.

4. Forældre informeres.

5. Efter at den/de tilskadekomne er afhentet af ambulance overvejer og aftaler lærerne og skoleleder behov og omfang af:

• orientering af øvrige elever

• orientering af hjemmene, evt. skriftligt

• hjælp fra professionelle

• særlig omsorg for søskende og kammerater

• se dødsfald (elev)

6. Klasserne/kontaktgrupperne

Man taler meget grundigt om, hvad der er sket. Rygter skal manes i jorden.

7. Opfølgende kontakt til elevens hjem.

Klasselæreren kontakter i det følgende døgns tid forældrene for at:

• få oplysninger om elevens tilstand

• aftale hvad der kan fortælles på skolen

• spørge om hvad kontaktlæreren/klasselæreren og skolen kan hjælpe med

8. Og ved længere sygeleje efter ulykken

• husk jævnlig kontakt til hjemmet

• husk skolens jævnlige kontakt til eleven

• måske besøg

9. Når eleven vender tilbage:

• Hvilke specielle hensyn skal der tages?

• Hvordan kan klassen forberedes på forandringerne?

• Vær opmærksom på senere reaktioner.

 

Sygdom af alvorlig eller langvarig karakter hos en elev

1. Når skolen får meddelelse om sygdommen, henvender klasselæreren/kontaktlæreren sig til familien og spørger, om det er i orden at informere klassen.

2. Få drøftet med forældrene, hvordan man ”bibeholder” kontakten til skolen.

3. Hjælp skolens elever med at holde kontakten gennem brevskrivning osv.

Dødsfald i elevens nærmeste familie(forstås her so mor, far, søskende).

1. Når skolen får meddelelse om dødsfaldet, kontakter skolelederen familien og aftaler, om og evt. hvordan skolen skal informeres.

2. Klasselæreren/kontaktlærere tager sammen med hjemmet stilling til evt. deltagelse ved begravelsen. (elever som lærere).

3. Skolelederen sørger for, at der bliver sendt blomster til begravelsen på skolens regning.

4. Skærpet opmærksomhed i tiden efter. Alle, både voksne og elever, men i særdeleshed kontaktlæreren/klasselæreren må være opmærksomme på at vise åbenhed over for den berørte elev.

5. Husk, at en elev kan have sorgreaktion mange år senere.

6. Denne reaktion kan fremkaldes af mange forskellige ting. (fx tekster, musik hændelser m.v.)

 

Alvorlig sygdom i elevens nærmeste familie

1. Når skolen får meddelelse om sygdomstilfældet, henvender klasselæreren/kontaktlæreren sig til familien for at aftale, hvilke informationer skolen skal have – og om eleven skal være til stede.

2. Tal med eleverne i kontaktgrupperne/klasserne om, hvordan de kan støtte den berørte elev.

3. Tilbyd eventuelt lektiehjælp til den pågældende elev, og vær i det hele taget opmærksom på eleven.

 

Dødsfald (personalet)

1. Skoleleder underretter personalet. Ved samme lejlighed vil det være naturligt at mindes den døde.

2. Eleverne informeres.

Den kontaktgruppe/klasse, der har særlig tilknytning til afdøde informeres særskilt.

3. Tal konkret om det skete.

4. Når samtlige elever har fået besked, hejses flaget på halv stang.

5. Alle skolens elever får en kortfattet besked med hjem.

6. Husk, at man skal have øget fokus på hinanden som kollegaer.

7. Skolelederen tager kontakt til de pårørende og drøfter, hvilke ønsker de har.

Om begravelsen.

1. Skolelederen informerer personalet om begravelsen og familiens ønsker vedr. personales og

elevers deltagelse.

2. Skolens sender en hilsen på alle medarbejderes vegne.

3. Skolen indrykker en dødsannonce i Nordjyske Stiftstidende og skriver mindeord til aktuelt fagblad. (”Folkeskolen”)

4. Eleverne får en kortfattet meddelelse med hjem om familiens ønsker i forbindelse med begravelsen.

5. Der afholdes mindehøjtidelighed for alle på skolen.

Når omtalte tilfælde sker i en ferie.

1. Så meget som muligt af omsorgsplanen følges.